Om oss

Hållbarhet - C.F. Møller

Hållbarhet

 

C.F. Møllers mål är att gå i spetsen på hållbarhetsområdet. Vi vill leverera den mest kvalificerade kunskapen på området och ge våra kunder den allra bästa rådgivningen.
I snart 90 år har C.F. Møller bidragit till utformningen av det danska och nordiska välfärdssamhället. Vi har utvecklat rum och byggnader till sjukhus, universitet och skolor, offentlig administration, masterplaner och bostäder, med konstant fokus på social innovation genom arkitektur.
För C.F. Møller är ansvaret en del av vardagen, och det är integrerat i hela vårt arbetssätt.

Hållbarhet - C.F. Møller

Hållbara lösningar

 

Hållbar projektplanering är en systematisk arbetsmetod som säkerställer att byggnationens miljöpåverkan blir begränsad. Metoden gör det möjligt att inkludera miljöhänsynen i projekteringen på lika fot med tillgänglighet, tid, kvalitet och ekonomi.
C.F. Møller har som mål att utföra en obligatorisk screening av hållbarheten hos alla nya projekt; detta som en fast del av arbetet för att motivera varje klient att integrera hållbara komponenter i byggnationen.

Under 2011 tog vi fram en rad ikoner som illustrerar de väsentligaste miljöåtgärderna som vi arbetar med i byggsammanhang. Ikonerna används i vår kommunikation, och deras uppgift är att berätta hur varje enskilt projekt integrerar hållbara lösningar:

Minimering av köldbryggor, solavskärmning, solceller, ventilation med värmeåtervinning, vakuumisolering, passiv solvärme, pappers-/linisolering, energieffektiva planlösningar, jordvärmeanläggningar, energifönster, ackumulerade fasskiftande material, gröna tak, screening av material, regnvattenuppsamling, prefabricerade element, energirenovering, LED, sunt inomhusklimat, bullerminimering, vindenergi och naturlig ventilation.
Hållbarhet - C.F. Møller

UN Global Compact

 

Som arkitekter bidrar vi till att skapa de yttre ramarna för människor. Det är en del av vårt samhällsansvar som rådgivare att säkerställa att dessa ramar är hållbara och till gagn för människor, miljö och samhälle.

Genom att stötta Global Compact önskar C.F. Møller sända en klar signal till kunder, medarbetare och samarbetspartners om att vi tar detta ansvar på allvar. Och vi vill ständigt påminna oss själva om att arbetet med hållbarhet är en konstant process, och att vi hela tiden kan förbättra den insats vi gör.

Global Compact är ett internationellt initiativ, startat av FN i syfte att involvera privata företag i arbetet med att lösa en del av de stora sociala och miljömässiga utmaningar som följer med globaliseringen. Global Compact gör det möjligt för företag världen runt att ta aktiv del i lösningen av dessa utmaningar.

Global Compact omfattar tio grundläggande principer på området mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljöskydd och korruptionsbekämpning, som företag frivilligt kan skriva under.

Varje år rapporterar vi til Global Compact i rapporten Communication on Progress.

 

01-04-2020_COP 2019_CF Moller.pdf

Hållbarhet - C.F. Møller

CSR-politik - Code of Conduct

 

Behovet av CSR-redskap växer, eftersom C.F. Møller i ökande grad arbetar med internationella projekt.
Under 2012 har vi inlett ett utvecklingsprojekt för att bli ännu bättre på att implementera CSR i det dagliga arbetet. Detta projekt faciliteras av konsultföretaget Responsible Assets, som utvecklar en rad arbetsredskap för C.F. Møller.

C.F. Møllers kärnverksamhet är att skapa långsiktiga hållbara ramar för människor och miljö, på ett sätt som socialt, miljömässigt och ekonomiskt ger största möjliga nytta och värde (shared value) för de viktigaste intressenterna.

Därför är det viktigt att de hållbara aspekterna och elementen finns med redan från planeringsprocessens början; d.v.s. att hållbarheten integreras i hela affärsmodellen.

Målsättningarna utifrån de viktigaste intressena:
Personalen: Vi vill attrahera och behålla de bästa medarbetarna genom att säkerställa en bra och professionell arbetsmiljö med flexibla arbetsvillkor och möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.
Miljön: Vi ska kontinuerligt arbeta för att minska vår egen och vår omgivnings energiförbrukning och CO2-avtryck genom att integrera hållbarhetstänkandet i vårt dagliga arbete.
Kunder/byggherrar: Vi ska attrahera och behålla de bästa kunderna genom att uppfattas som en trovärdig, oberoende och professionell partner med avseende på affärer, produkter och tjänster.

Övergripande politik och budskap med avseende på korruption och barnarbete:
C.F. Møllers generella principer vad gäller korruption är ett klart nej
C.F. Møllers generella principer vad gäller barnarbete är ett kvalificerat nej.

 

Code of Conduct_2016.pdf