Client Consultancy - C.F. Møller. Photo: Erik Lefvander

Client Consultancy

C.F. Møller är byggherrens närmaste strategiska samarbetspartner i byggprocesser. C.F. Møller Management erbjuder rådgivning om användarinvolvering, förändringsledning, space planning, logistik, byggherrerådgivning och organisationsutveckling.

 

Vi erbjuder rådgivning till kunder inom bygg- och hyresbranschen, som i samband med nybyggnation och ombyggnad av befintliga lokaler eller undertecknande av nya hyresavtal behöver en rådgivare som kan identifiera och upprätthålla behov och önskemål gentemot entreprenören eller byggaktören/hyresvärden.

 

Som rådgivare drivs vi av en ambition att tillhandahålla lösningar som skapar bästa möjliga samspel mellan organisationens/institutionens fysiska ramar och dess värderingar, kultur och identitet. Detta samspel stödjer förändringsprocesser och skapar de bästa förutsättningarna för samarbete, olika arbetsformer, trivsel och resultat.


Vi ingår i ett rådgivarteam med ingenjörer och olika sakkunniga. Här bidrar vi med våra spetskompetenser inom visionsprocesser, programmering, förstudier, rumsplanering, processledning, projektledning och brukarmedverkan. Vi utvecklar idéer och bygg- och tävlingsprogram som, med utgångspunkt i en exakt behovstäckning och användning av vår omfattande nyckeltalsdatabas, tydligt definierar och förmedlar kundens krav, önskemål och ambitioner. Vår strategi som kundrådgivare kännetecknas av:

 

- Förberedande undersökningar av huruvida uppdraget faktiskt uppfyller kundens mål
Säkerställer att vi arbetar med rätt lösningar för uppdraget genom inledande dialog, förtydligande och frågor.

 

- Tidigt klargörande av projektens övergripande mål, ramar och framgångskriterier
I samarbete med kunden sätter vi upp tydliga mål, ramar och framgångskriterier för både uppdraget och processen. Här bidrar vi framför allt med att skapa en balans mellan ambition, tid och ekonomi.

 

- Exakt behovsanalys som alltid föregår val av lösningar
Genom behovsanalys skapar vi ett kvalificerat beslutsunderlag och ser till att alla parter har förståelse för detta så tidigt som möjligt i processen.

 

- Upprättande av scenarier
Genom arbetet med scenarier konkretiserar vi olika alternativ och klargör fördelarna och nackdelarna med vissa val och bortval. Detta minskar på turerna och resursslöseri.

- Detaljerade processplaner
Med utgångspunkt i de fastställda målen och ramarna klargör vi avhängigheter mellan beslut i projektets individuella faser och fastställer tider för delleveranser, milstolpar och kommunikationsinsatser.

Kundrådgivning leds av mtre, som är en del av C.F. Møller Architects. mtre har över 20 års erfarenhet av konsultverksamhet inom byggnation av bostäder, inklusive spetskompetens inom ytoptimering, rumsplanering, arbetsmiljö, stöd för arbets- och samarbetsformer, intern logistik och tillgänglighet. Vår erfarenhet och våra metoder när det gäller affärslokaler och kommunal byggnation har också fört oss in som rådgivare inom områden som forskning, undervisning (universitet/yrkesutbildning) och hälsa (psykiatri och vårdhem).

Business Inquiries - Client Consultancy

West Denmark
Anna-Mette S. Larsen
Projektleder, Arkitekt maa, Byggeøkonom MDB
East Denmark
Anne Sarto
Partner, Head of Workplace Design & Bygherrerådgivning, Arkitekt maa, Coach ICF

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer