Ramavtal, Strategisk stadsutveckling Århus kommun. C.F. Møller

Ramavtal, Strategisk stadsutveckling Århus kommun

C.F. Møller Architects bistår Aarhus kommun med strategisk rådgivning i samband med utveckling och försäljning av kommunal mark, inom ramen för ett tvåårigt ramavtal.
Fakta

Uppdragsgivare

Århus kommun, bostäder och projektutveckling

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

7 år

År

2017-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Ramavtalet omfattar strategisk planering av kommunal mark för stadsutveckling, inklusive processer med berörda parter och allmänheten, strategisk stadsförvaltning, områdesövergripande projektutveckling, omvandling av politiska visioner till konkreta koncept samt hantering av politiska processer. Den strategiska planeringen omfattar även möjlighetsstudier baserade på analyser av bland annat stadsmässiga, infrastrukturella, ekonomiska, demografiska och marknadsmässiga förutsättningar. Möjlighetsstudierna genomförs i form av fysiska volymstudier och utvecklingsstrategier som ligger till grund för en kvalificerad kommersiell och infrastrukturell utvärdering för upphandling och projektutveckling eller som utgångspunkt för en intern dialog i kommunen.

Optimering av stadsmässiga kvaliteter

Utarbetandet av operativa strategier för utveckling och omvandling av byggnader, områden och stadsdelar står i centrum för den strategiska rådgivningen och möjlighetsstudierna. Detta bidrar samtidigt till att skapa en strategisk grund för projekt och solida beslutsunderlag för politiker, markägare och byggherrar. Möjlighetsstudierna bidrar till att utveckla och optimera de stadsmässiga kvaliteterna och marknadsvärdet. Genom en helhetssyn på stadsutveckling och stadsrumskvaliteter säkerställer möjlighetsstudierna att den visionära strategin för utvecklingen av området går hand i hand med de tekniska, planeringsmässiga, stadsstrategiska och ekonomiska förutsättningarna. Detta säkerställer att försäljning och utveckling av kommunal och privat egendom inte bara ses ur ett marknadsmässigt och ekonomiskt perspektiv, utan balanseras för att uppnå optimala stadsmässiga kvaliteter. C.F. Møller Architects har i en lång rad projekt bidragit med underlag för upphandling och beslutsfattande i samband med utveckling och omvandling av fastigheter, stadsrum och tätortsområden av varierande omfattning, karaktär och komplexitet, på mellan 5 000 m2 och 190 ha. I Aarhus kommun har C.F. Møller Architects tidigare bistått med projektledning i flera av kommunens största stadsutvecklingsprojekt i form av upphandlingsrådgivning, dialog- och processtöd.

Läs mera

Fler projekt | Planering/Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.