Client Consultancy - C.F. Møller. Photo: Erik Lefvander

Client Consultancy

Vi yder bygherre- og lejerådgivning til kunder, der i forbindelse med nybyggeri, ombygning af eksisterende rammer eller indgåelse af nyt lejemål har behov for en rådgiver, der kan afdække og fastholde behov og ønsker over for entreprenør eller bygherre/udlejer.

 

Som rådgiver er vi drevet af en ambition om at levere løsninger, der skaber det bedst mulige samspil mellem organisationens/institutionens fysiske rammer og dens værdier, kultur og identitet. Dette samspil understøtter forandringsprocesser og skaber de bedste vilkår for samarbejde, forskellige arbejdsformer, trivsel og resultatopnåelse.

 

Vi indgår i rådgiverteams med ingeniører og forskellige fageksperter. Her bidrager vi med vores særlige kompetencer indenfor visionsprocesser, programmering, forundersøgelser, space management, procesledelse, projektledelse og brugerinvolvering. Vi udarbejder idéoplæg og bygge- og konkurrenceprogrammer, der med udgangspunkt i en præcis behovsafdækning og brug af vores omfattende nøgletalsdatabase klart definerer og formidler kundens krav, ønsker og ambitioner. Vores fremgangsmåde som bygherre- og lejerådgiver er karakteriseret ved:


• Indledende undersøgelser af, hvorvidt den stillede opgave faktisk imødekommer kundens målsætning

Gennem indledende dialog, afklaring og spørgsmål sikrer vi os, at det er den rigtige opgave, der stilles og løses.


• Tidlig afklaring af projekters overordnede mål, rammer og succeskriterier
I samarbejde med kunden opstiller vi klare mål, rammer og succeskriterier for både opgaven og processens forløb. Her bidrager vi særligt med at sikre en balance mellem ambitioner, tid og økonomi.


• Præcise behovsafklaringer og analyser, der altid går forud for valg af løsninger
Gennem behovsafklaringer og analyser skaber vi et kvalificeret beslutningsgrundlag og sikrer, at alle parter har forståelse for dette så tidligt i processen som muligt.


• Opstilling af scenarier
Gennem arbejdet med scenarier konkretiserer vi forskellige løsningsmuligheder og tydeliggør fordele og ulemper ved bestemte valg og fravalg. Det reducerer tilbageløb og ressourcespild.

 

• Detaljerede procesplaner

Med udgangspunkt i de opstillede mål og rammer tydeliggør vi afhængigheder mellem beslutninger i projektets enkelte faser og fastlægger tidspunkter for delafleveringer, milepæle og kommunikationsindsatser.

 

C.F. Møller Architects har igennem en årrække opnået eksperterfaring med rådgivning i relation til domicilbyggeri, herunder specialkompetencer indenfor arealoptimering, spaceplanning, arbejdsmiljø, understøttelse af arbejds- og samarbejdsformer, intern logistik og tilgængelighed. Vores erfaring og metoder ifm. erhvervsdomiciler og kommunalt byggeri har også bragt os ind som rådgivere på områder som forskning, undervisning (universiteter/erhvervsuddannelser) og sundhed (psykiatri og plejeboliger).

 

Business Inquiries - Client Consultancy

Vest Danmark
Anna-Mette S. Larsen
Projektleder, Arkitekt maa, Byggeøkonom MDB
Øst Danmark
Anne Sarto
Partner, Head of Workplace Design & Bygherrerådgivning, Arkitekt maa, Coach ICF

Projekter

Gå til Projekter

Team

Vis flere