Boligforeningen 3B och Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Boligforeningen 3B och Boligkontoret Danmark - workplace design

Vid utformningen av kontorsmiljön lades särskild vikt vid att ge den nya homogena kontorsbyggnaden karaktär, eftersom det nya hyresavtalet stod i stark kontrast till de karaktärsfulla hyresavtal i centrala Köpenhamn som båda företagen lämnade. Med utgångspunkt i ett köpeavtal med begränsade valmöjligheter skapades en arbetsmiljö med både liv och själ genom färgval och noggrant utvalda möbler.
 Boligforeningen 3B och Boligkontoret Danmark - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

4 900 m2

År

2014

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Bearbetning av skissförslag för att optimera utrymmesutnyttjandet i kontorsområdena, vilket resulterar i en 20-procentig effektivisering av arbetsområdena och fler områden som kunde utnyttjas som användbara ytor.

Utarbetande av en designguide som fastställer övergripande överväganden om identitet och säkerställer att en röd tråd skapas i de val som gjordes under processen.

Utveckling av lokaliseringsprinciper och scenarier som grund för dialog med ledningen om de två organisationernas framtida lokalisering och utveckling av en slutlig lokaliseringsplan.

Detaljerad utformning av det centrala mötescentret, styrelserummet, den multifunktionella matsalen och alla kontorsutrymmen.

Fastställande och val av möbler utifrån designguiden med fokus på material och färger, och efterföljande inköp av möbler via ett SKI-avtal. Utformning av specialmöbler för styrelserummet.

Processhantering och användarinvolvering

Förberedelse av processutformning för hela processen, där två organisationer var tvungna att nå en överenskommelse om ett framtida gemensamt hemvist.

Underlättande av en gemensam styrgrupp och tvärgående användargrupper. Användargrupperna arbetade med teman som identitet, användning av byggnaden, IT och AV samt drift. Involvering av chefer för att göra dem till ambassadörer för projektet i organisationerna.

Kontinuerliga informationsmöten med cheferna kvartalsvis för att säkerställa en tydlig kommunikation om projektet och processen. Planering av informationsmöten och nyhetsbrev i dialog med kommunikationsavdelningarna.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.