Medborgarcentret Nordens Plads - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Medborgarcentret Nordens Plads - workplace design

I Frederiksberg finns en av Danmarks högsta byggnader, Domus Vista. Det befintliga biblioteket, som ligger på bottenvåningen, har byggts ut till ett medborgarcenter som erbjuder en samlingsplats för klubbar, föreningar och medborgare. Som en del av en rad sociala initiativ ligger fokus på att stärka medborgarnas ägande av området, och medborgarcentret bidrar i hög grad till detta genom att utvecklas som ett slags vardagsrum utanför hemmet. Centret är utformat för att rymma en bred målgrupp av medborgare i alla åldrar och alla ska kunna hitta en favoritstol.
 Medborgarcentret Nordens Plads - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Frederiksberg Kommune

Adress

Frederiksberg, Denmark

Omfattning

500 m2

År

2016-2017

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Blockfärger på väggar och ytor framhäver byggnadens 1960-talskaraktär, medan inredningen är mer dämpad. Bibliotekshyllor delar upp det stora utrymmet i olika områden, och i hjärtat av gemenskapscentret placeras en karaktärsfull specialdesignad möbel som en tillflykt för bibliotekarien, som har en överblick över hela utrymmet och kan samtidigt skapa en plats för sig själv.

Workplace Design

Förberedelse av användningsscenarier och förslag till utformning av den nya platsen för det framtida medborgarcentret Nordens Plads, samt underlättande av processen för bibliotekens ledning och projektledare när det gäller valet av slutlig utformning.

Utarbetande av en inventariebudget och förslag till inventarier, både återvinning och nyinköp, inklusive specialinventarier. Förberedelse av färger och ytor, både för möbler och väggar.

Utarbetande av inventarieförteckningar över befintliga och nya inventarier med angivande av deras placering. Planering av leveranser av nya möbler, inklusive dialog med leverantörer. Hantering av kontakter med inventeringsleverantörer i samband med inköp och leverans av inventarier.

Processhantering och användarinvolvering

Framtagande av en processplan med fokus på brukarmedverkan och beslutsprocesser. Involvering av bibliotekens ledning och projektledare i samband med vision och ramar samt identifiering av behov och önskemål.

Underlättande och organisering av möten med intressenter.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.