Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Valcon - workplace design

Projektet skapar visuell samstämmighet och transparens i en betydande byggnadsform som kännetecknas av ett oändligt flöde i form av en åtta. Byggnadens särskilda rumslighet lyfts fram för att få maximal effekt genom att färga kärnområdena och de omgivande stödfunktionerna med den historiska byggnadens ursprungliga väggfärger. Detta tydliga och övergripande tillvägagångssätt skapar en förbindelse mellan disparata funktioner, och det är i detta möte som detaljerna framträder.
 Valcon - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Valcon

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

1 600 m²

År

2017-2018

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Lightscapes

Workplace Design

Utveckling och genomförande av ett koncept för en ny arbetsmiljö, ankomstområde och matsal.

Utarbetande av en designguide baserad på input från användargruppen och byggnadens material, ytor och färger. Utveckling av ett designkoncept för den övergripande inredningen och de specifika typerna av möbler som en del av designguiden. Syftet med designguiden är att se till att valet av möbleringstyper, material och färger speglar Valcons identitet och samtidigt stöder byggnadens speciella egenskaper och särdrag.

Utarbetande av en övergripande plan för placering av avdelningar och organisation med fokus på att skapa differentierade arbetsområden som stöder olika arbetsmetoder och stämningar.

Detaljerad utformning av ankomstområdet, matsalen, arbetsmiljöer samt stöd- och gemensamhetsutrymmen, baserat på olika designscenarier som uppfyller Valcons behov och önskemål från användarinvolveringen.

Förberedelse av ett inventeringsprojekt inklusive kravspecifikationer för ny inventering, koncept för användning av befintlig inventering, som baseras på en inventeringsbudget som utarbetas utifrån de önskade inredningsscenarierna.

Processhantering & användarinvolvering

Löpande möten med styrgruppen och projektgruppen.

Inrättande av användargrupper för att stärka engagemanget och ägarskapet i processen. Anordnande av workshoppar med fokus på identitet som en del av det efterföljande utarbetandet av en designguide och med fokus på funktionalitet i samband med framtida disposition av hyresavtalet.

Planering av referensbesök på relevanta platser som kan ge inspiration och utgöra en gemensam utgångspunkt i diskussionen om den framtida arbetsmiljön.

Underlättande av en tvärvetenskaplig ambassadörsgrupp som fokuserar på framtida arbetsmetoder och arbetsuppgifter.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.