Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES

Uppsala Central

Utvecklingsplan för Uppsala C med syfte att skapa en levande mötesplats, och samtidigt en attraktiv och effektiv trafiknod. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och stadskärnan i anslutning till stationsområdet.
 Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES
Fakta

Uppdragsgivare

Uppsala Kommun och Region Uppsala

Adress

Uppsala, Sverige, Sverige

Omfattning

120 000 m²

År

2020-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

WSP, Jernhusen

Uppsala växer och allt fler rotar sig i staden, vilket innebär att nya bostäder måste byggas och fler verksamheter måste få plats. Samtidigt är en utökad kapacitet för spårtrafik till området grundläggande för att en välmående och långsiktig stadsutveckling ska bli möjlig. Ostkustbanan behöver två nya spår och kollektivtrafiken måste byggas ut, och i centrum för allt detta står Uppsala central. År 2050 väntas Uppsala ha uppemot dubbelt så många tågresenärer, vilket är i linje med ambitionen att Uppsala kommun ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050.

Utvecklingsplanen föreslår en ny stationsbyggnad med kontor, stationsfunktioner, mötesplatser, restauranger och affärer, samt ett nytt modernt cykelgarage för Uppsalas alla pendlare i direkt koppling till spåren. Med levande bottenvåningar och framsidor åt alla håll, skapas en trivsam och trygg plats även under lågtrafik. Tillsammans med förslag på andra tillkommande kontorsbyggnader intill Uppsala C, och en serie nya platsbildningar, ökas trygghet i och med att skapa ytterligare rörelse fler personer kommer att röra sig i området.

En framtidssäkrad plan med fokus på gröna strategier

Det nya stationsområdets vision utgörs av en urban, levande, hållbar och grön stadsmiljö. Att planera med de gröna stadsbyggnadselementen i åtanke är en viktig förutsättning för en hållbar stadsplanering och för målet att bromsa klimatförändringarna. Planen föreslår en mångfald av grönblå lösningar som tillsammans bidrar till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar stad.

Utvecklingsplanen beskriver således en vision där Uppsala C är sammankopplad med stadens målpunkter via grönskande stråk. I anslutning till stationsområdet skapas målpunkter och platsbildningar där social interaktion och verksamhetsmöjligheter står i centrum. De offentliga miljöerna tillgodoser en variation av aktiviteter där människor i alla åldrar trivs och känner sig trygga. Torg, gator och parker ska bädda för en levande stadsmiljö, samtidigt som befintliga naturvärden bevaras och nya värden som integrerade ekosystemtjänster och stillsam vistelse tillförs.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.