Campus Kollegiet Odense, Landskab. C.F. Møller. Photo: Frans Hansen

Campus Kollegiet Odense, Landskab

Opgaven har været at skabe en forplads og parkrum omkring det nye universitetskollegium i Odense. Her får kollegiets beboere nye grønne opholdsarealer, hvor der blandt andet er plads til at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø, og mulighed for at dyrke sport i parken.
 Campus Kollegiet Odense, Landskab. C.F. Møller. Photo: Anders Sune Berg
Fakta

Bygherre

Fonden Universitetskollegiet i Odense

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

20.000 m²

År

2012-2015

Bygherrerådgiver

C.F. Møller

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Parken afgrænses af to veje og Moseskoven mod syd, og er disponeret, så der i øst-vestlig retning skabes tre sammenhængende, svungne beplantningsbånd.

Mod syd udvides søen, så vandet bliver trukket op mod bygningen som et spejlbassin, der også fungerer som forsinkelsesbassin for vandet fra forpladsen. Langs søen plantes et svunget forløb af rørskov og ellebevoksning.

Den nye forplads er svagt hævet op mod bygningens indgangspartier, så den fremhæves visuelt i det flade parklandskab. I kanterne af parkområderne skabes der opholdsarealer for parkens brugere, heriblandt en opholdsplads og siddetrappe med aftensol ned til søen. Opholdsarealerne forbindes med et stisystem med diagonale forbindelser, der forbinder parken med den omgivende by og de rekreative arealer. Ved den ene af kollegiets tre tårne etableres en terrasse med en fremskudt terrænmur.

Langs indkørslen til kollegiet er jord fra kælderudgravningen brugt til at skabe et let kuperet terræn, der virker som delvis afskærmning mod vejen.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.