Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap

Logistikcentrets placering i området styrs av ett övergripande landskapsgrepp: cirkelformen. Mot tomten markeras cirkellinjen skarpt med ett skogsbryn på ca. 10 ha. En nyanlagd 5 ha stor sjö markerar cirkeln mot söder, med en inre brink. Formen följer utåt de befintliga landskapsstrukturerna med flera mindre skogspartier, och sjöns yttre avgränsning definieras löst av de befintliga topografiska förhållandena. Samhörigheten med det kringliggande landskapet understryks med hjälp av kilstrukturen, som låter centret bli en del av motorvägslandskapet mot öster samtidigt som landskapet, inifrån sett, öppnar sig mot omgivningarna i söder.
 Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Bestseller

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

65 ha

År

2008-2012

Entreprenör

Züblin HedeDanmark

Ingenjör

Rambøll A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Anläggningens delar är tänkta som skulpturala element i landskapet och ligger i tre parallella band runt en nästan en kilometer lång pilallé, som flankeras av en ca. 300 m lång kanal, där ytvatten samlas upp. Privat parkering finns längs allén, nära huvudentré, kontor och personalutrymmen. P-platsens slingrande stödmur får förmedla den kuperade tomtens terrängskillnader.

Överallt i byggnaden har man lagt vikt vid att släppa in dagsljuset och skapa landskaplig närhet och utsikt, bl.a. med gårdsmiljöer och takterrasser. Vid planeringen har fokus legat på hållbarhet, och resultatet är bland annat en ekskog, ett våtområde och en äng med betande kor; alltsammans sådant som bidrar till ett rikt djur- och växtliv.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.