Gårdsvägen Solna. C.F. Møller

Gårdsvägen Solna

Detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna. Målet är att skapa en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö kring stationsområdet.
 Gårdsvägen Solna. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Fabege

Adress

Solna Stad, Sverige

Omfattning

80 000 m²

År

2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Solna station i Stockholm är en viktig kollektivtrafiknod i staden, en knytpunkt som utvecklas med kommande tunnelbana och regionaltågsstation. Området, som ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen, genomgår en stor utveckling där bland annat nya arbetsplatser och bostäder tillskapas. Med sin centrala placering och sitt attraktiva läge är projektet en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden.

Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i bottenvåningarna. Gatumiljön är gestaltad på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor, vilket ger plats för grönska och breda gångbanor. De fyra nya byggnaderna har ett varierat uttryck i fasad genom material, kulör och struktur. Samtidigt finns återkommande element såsom den höga, uppglasade sockelvåningen samt terrasseringen som släpper ned naturligt ljus, tillsammans med generösa takterrasser som formar byggnaderna.

Kvartersstrukturen definieras av gränder vilka skapar förbindelser mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen och ger plats till funktioner såsom infarter till garage, avfallshantering och utrymning. Det så kallade Trapptorget kännetecknas av en stor generös trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Torget är en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området.

Hållbar och grön stadsmiljö

För att möta framtidens krav på en hållbar stadsmiljö är detaljplanen anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbruk inne i byggnaderna. Transporter till och från området minskas genom ett innovativt och hållbart logistiknät där leveranser och avfallshantering samordnas. Transport sker endast med mindre elfordon, vilket resulterar i ett renare och tryggare område med människor i fokus.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.