Mittpunkten, Borås Stadspark. C.F. Møller

Mittpunkten, Borås Stadspark

Borås Stadspark utvecklas för att bli en del av det nya linjära parkstråket Viskans Park som sammanflätar och tillgängliggör befintliga och nya grönområden i Borås för gående och cyklister.
 Mittpunkten, Borås Stadspark. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Borås Stad

Adress

Borås, Sverige

Omfattning

17 500 m²

År

2022

Landskap

C.F. Møller Architects

Mittpunkten av parkstråket ligger i Borås Stadspark som är en miljö med fantastiska upplevelsekvalitéer från sekelskiftet som förtjänar att lyftas fram. Landskapskonceptet ”Boro – att återanvända en plats” är en varsam sammanflätning av befintliga styrkor och tillkommande kvalitéer.

Återbruk och ny attraktiv platsbildning

Visionen hyllar återbruk genom att ta avstamp i platsens historia, kulturhistoriska värden och befintliga kvalitéer som ett sätt att förankra och integrera det nya parkstråket. Detta är både miljömässigt hållbart och ger Viskans Park en stark social förankring. Markbeläggningar och murelement skapas med inspiration av Boro-estetiken där olika typer av sten kombineras och blir ett signum för hela Viskans Park.

En ny gångväg och gångbro av trä tillgängliggör parken och är omsorgsfullt inpasserade i parkens dramatiska topografi och inverkan på befintliga träd. Nya platsbildningar formar tydliga och programmerade målpunkter i kontrast mot den rörelse som de slingrande gångarna inbjuder till och aktiverar parken. Den nya utformningen av Hallbergsbron gör att en ny attraktiv och vattennära platsbildning skapas i staden som förenar stadsparken och centrum. Genom Boro-konceptet sammanlänkas samtliga nya tillägg och bildar en ny estetisk identitet för Viskans park.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.