Byen til Vandet - föranalyse. C.F. Møller. Photo: Randers Kommune

Byen til Vandet - föranalyse

“Staden till vattnet” er et omfattande stadsutvecklingsprojekt med målet att öppna Randers centrum upp mer åt havet och binda sammen stadens medeltida historiska delarna med den omgivande natur, Gudenåen och Randersfjorden.
 Byen til Vandet - föranalyse. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Randers Kommune

Adress

Randers, Denmark

Omfattning

250 ha

År

2015-2016

Byggherrerådgivning

Kuben Management

Ingenjör

WSP (tidigare Orbicon)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Realdania (Medfinansierer opgaven) Habitats A/S Smith Innovation APS Sadolin & Albæk

Pris
Pris
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019

Projektet hittar och förmedlar den potential och de synergieffekter som uppstår i spänningsfältet mellan stadsliv og stadsutveckling, klimatanpassning, natur, trafik og totalekonomiskt hållbarhet. Med målet att göra framtidens Randers till en ännu mer attraktiv stad för invånare och besökare.

Få andra danska städer har en så anslående natur precis utanför tröskeln. Stadskärnan ska i framtiden kompletteras med mångsidiga naturupplevelser, aktiviteter och nya möjligheter till boende som knyter samman staden med vattnet. Naturen och vattnet ska inte längre utgöra ett hinder i Randers, utan i stället bli till en unik resurs som kan samla staden och kommunen.

Det nya i Staden till vattnet är den grundliga analysen av olika utvecklingsscenarion utifrån deras stadsplaneringsmässiga och totalekonomiska potential. Därmed kan konsekvenserna och möjligheterna för de olika framtidsvisionerna jämföras ordentligt redan tidigt under processen – innan drömmarna får övertaget.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.