Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller

Holes Bay, Poole - Masterplan

Liksom många andra kuststäder har Poole i Storbritannien genomgått en omvandling från en naturlig hamn till en hamn med en stark industriell karaktär. En ny strategi för strandpromenader och stadsområden utforskar olika designlösningar för att få tillgång till och njuta av vattenbrynet och nya gröna stadsområden. Hamnen omvandlas till ett nytt attraktivt område för både invånare och besökare i Poole, Hamworthy och hela buktens område, samtidigt som de starka kopplingarna till hamnens historiska arv bibehålls och förstärks.
 Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

FuturePlaces, BCP Council

Adress

Poole, UK

Omfattning

40 ha

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Genom att flytta fokus från fordonstrafik till fotgängare och cyklister längs kajerna bidrar den nya strategin för strandpromenaden och stadsrummet till att lindra många infrastrukturella problem som för närvarande upplevs, med vägar med tung trafik som separerar den centrala medeltida stadskärnan från vattenkanten. Genom att fokusera på en rad identifierade knutpunkter som knyter an till de befintliga öppningarna i stadsväven skapas ett nytt förhållande mellan staden och vattnet. Det som en gång betraktades som ett område på baksidan förvandlas till en ny och mycket attraktiv fasad.

Översvämningsskydd integrerat i landskapet

Masterlanen omfattar hela industrihamnen från Pooles tågstation till Old Town Bridge på östra och västra sidan av vattendraget, vilket motsvarar 2,4 km vattenkant. Översvämningar är ett allvarligt problem för området och ett sammanhängande översvämningsskyddssystem runt bukten och hamnkanten behövs för att skydda befintliga och framtida investeringar. Ett nytt översvämningsskydd integrerar terrängplattor och platåer och bildar en gradvis övergång från den huvudsakligen landskapsplanerade lösningen i norr till en mer urban lösning runt den inre hamnen. Förutom det integrerade översvämningsskyddet och förbättringen av en aktiv hamnmiljö med rekreationsområden syftar strategin också till att förbättra och stödja den befintliga ekologiska miljön i hamnen. Skapa ett nytt livligt bostadsområde med en aktiv kommersiell och social användning på marken som kommer att förbättra kulturlivet och stadsrummen samt bidra till att garantera aktiviteter längs kajen under hela året.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.