Namn från vänster till höger: Matthew Burnett, Rose Montgomery, Daiming Zhu, Jaime Painter, Jeffrey Tighe. - C.F. Møller Architects deltar i firandet av 100-årsjubileet för Jørn Utzons födelse - C.F. Møller. Photo: Jacquire Manning
24.8.2017

C.F. Møller Architects deltar i firandet av 100-årsjubileet för Jørn Utzons födelse

Dansk-australiskt utbytesprogram markerar 100-årsjubileet för Jørn Utzons födelse och C.F. Møller Architects kommer tillsammans med Utzon Center att vara värdföretag för fem australiska studenter.

Med anledning av 100-årsjubileet för Jørn Utzons födelse samt operahusets 45-årsjubileum riktas särskild fokus på Jørn Utzon och hans arbetsmetoder när Utzon Center och arkitektföretaget C.F. Møller Architects blir värdföretag för fem australiska studenter som kommer till Danmark i samband med det tvärfackliga utbytesprogrammet MADE by the Opera House. Namnen på de australiska studenterna offentliggjordes i operahuset i Sydney i samband med avslutningen av det sex veckor långa programmet MADE by the Opera House som nyligen gått av stapeln i Australien.


De fem australiska studenterna är det nionde teamet av sammanlagt 100 danska och australiska studenter som hittills har varit i Danmark eller Australien inom ramen för programmet MADE by the Opera House som avslutas i samband med operahusets 50-årsjubileum 2023.
96 studenter från arkitekt-, design- och ingenjörsutbildningarna i New South Wales har ansökt om att delta i det danska MADE by the Opera House-programmet. Bland dessa har man valt ut fem studenter som alla har goda kunskaper, är intresserade av den tvärfackliga arbetsmetoden samt har hög kompetens när det gäller kommunikation och samarbete. De fem utvalda australiska studenterna är:


- Jaime Painter, Bachelor of Engineering, The University of Sydney
- Daiming Zhu, Bachelor of Engineering Honours & Bachelor of Design in Architecture, The University of Sydney
- Jeffrey Tighe, Master of Architectural Studies, University of Technology, Sydney
- Matthew Burnett, Bachelor of Architectural Studies, The University of New South Wales
- Rose Montgomery, Bachelor of Design in Interior and Spatial Design & Bachelor of Arts in International Studies, University of Technology, Sydney

 

De australiska studenterna kommer till Danmark under januari–februari 2018 där de i ett sex veckor långt program ska skaffa sig erfarenheter från tvärfackliga arbetsmetoder genom att arbeta tillsammans i ett projekt som omfattar såväl arkitektoniska som ingenjörstekniska och designrelaterade problemställningar. Under 2018, med anledning av 100-årsjubileet för Jørn Utzons födelse, kommer programmet att fokusera speciellt på Jørn Utzon och startar därför i Aalborg innan det fortsätter i Köpenhamn.


Projektet utvecklas i nära samarbete mellan årets värdföretag C.F. Møller Architects och Utzon Center samt två av programmets partners, ingenjörsföretagen Steensen Varming och Arup, som kommer att fungera som mentorer för studenterna under hela processen. Gruppen har noga valts ut och bidrar tillsammans med mycket hög kompetens, en stark förankring i den nordiska designtraditionen, en stor förståelse för Utzon samt erfarenheter av tvärfackliga arbetsmetoder.
Offentliggörandet av namnen på de australiska studenter som kommer till Danmark har skett i samband med presentationen av det nyligen avslutade programmet MADE by the Opera House i Australien. Här har fem danska MADE-studenter presenterat nytänkande idéer om mötet med operahuset i Sydney genom etablering av ett välkomstcenter. Projektet är utformat som ett tvärfackligt samarbete där människor inom alla yrkesgrenar och kompetensområden deltar i utvecklingen på lika villkor under hela processen.

 

FAKTA
MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) by the Opera House bygger vidare på den speciella relation som uppstod mellan Danmark och Australien i samband med tillkomsten av operahuset i Sydney, Jørn Utzons mästerverk. MADE by the Opera House handlar om att föra vidare den tvärfackliga metoden som lagt grunden för Australiens mest berömda byggnadsverk. Det handlar om att anlägga ett internationellt perspektiv, om att sudda ut yrkesgränser och att stärka de kulturella relationerna mellan Danmark och Australien.


Deltagarna i det sex veckor långa utbytesprogrammet kommer att bestå av arkitektur-, ingenjörs- och designstudenter – samma yrkesgrenar som en gång bidrog till utvecklingen av operahuset i Sydney. Studenterna får möjlighet att arbeta med ett tvärfackligt projekt i ett dansk eller australisk arkitekt-, ingenjörs-, eller designföretag. Förhoppningen är att studenterna genom denna erfarenhet kan bidra till mer innovativa design- och byggprocesser.


Programmet löper över en tioårsperiod och avslutas i samband med operahusets 50-årsjubilieum. Under denna tidsperiod kommer sammanlagt 100 studenter att ha deltagit i processen och ingå i ett MADE-alumnnätverk.
MADE by the Opera House är ett samarbete mellan Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup och The NSW Architects Registration Board. Programmet stöds dessutom av AMP.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter