Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
The Technical Faculty - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
23.6.2020

Insights - Design av laboratorier

Forskning i världsklass som bidrar till att förändra världen och förbättra livet för mänskligheten och planeten kräver även anläggningar i världsklass. Innovativ design ger nya möjligheter att frigöra kreativitet, genom arkitektur som främjar nära förbindelser och kreativt utbyte mellan kollegor, forskare och samhälle.
Biomedicum - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
C.F. Møller Architects vill skapa projekt där vetenskapsbyggnader fungerar som mötesplatser med en social och tvärvetenskaplig miljö, där skarpa hjärnor kan utbyta idéer på samma sätt över en kopp kaffe som bland provrören i ett labb.
 

Den övergripande planeringen innebär ett nytt sätt att föra samman forskare i en stimulerande, transparent arkitektur där de omgivande byggnaderna och sammanhanget gör att varje plats kan förvandlas till ett livligt campus. På sådana platser kan vetenskapens visioner visas upp och uttryckas, samtidigt som innovationer främjas, talanger lockas och alla i området har något att vara stolta över.


Det är lätt att tro att den viktigaste delen av framgångsrik forskning sker i laboratorierna, vid provrören eller framför datorn. Men faktum är att de bästa idéerna ofta uppstår över en kopp kaffe ute på forskningstorget, eller när man stöter på en kollega från en av de andra avdelningarna, säger Ole William Petersen, professor i vävnadsmorfologi och differentiering (DSc) vid Köpenhamns universitet och en av de som använder Maersk Tower.


C.F. Møller Architects har arbetat med att utforma nyskapande laboratorier och forskningsanläggningar ända sedan arkitektbyråns grundande. Kärnan i designstrategin är att människor och välbefinnande ska stå i centrum. Detta bidrag till framväxten av de skandinaviska välfärdssamhällena har varit ryggraden i C.F. Møller Architects verksamhet sedan första början. Det första stora projektet var Århus universitet 1924, som fortfarande rankas som ett av de bästa universiteten i världen. Nästan ett sekels erfarenhet av att bygga forskningsanläggningar har gett kunskap, erfarenhet och förståelse för vad som är viktigt när man vill skapa komplexa tekniska lösningar för sjukvård, utbildning och kultur.

Maersk Tower  - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Kunskapsutbyte 
Genom att noggrant överväga en byggnads layout går det att skapa naturliga och informella mötesplatser där kunskap kan utbytas mellan olika forskningsområden och avdelningar.

 

Genom våra arkitektoniska grundtankar fokuserar vi inte bara på att bidra till attraktiva forskningsanläggningar, utan även på att optimera de sociala aspekterna på arbetsplatsen. Detta görs genom att skapa inbjudande miljöer som ger plats för umgänge med kollegor, stärka samspelet mellan enskilda forskare och optimera förhållandena som är mätbara genom effektiviteten i arbetet, säger Klavs Hyttel.


Ett exempel på dessa arkitektoniska grundtankar märks på Maersk Tower vid Köpenhamns universitet, där en stor skulpturtrappa skapar både vertikala och horisontella förbindelser mellan olika våningar, så att det uppstår en sorts vetenskapstorg där informella möten sker.


Maersk Tower skapar en idealisk ram för forskning och utbildning på högsta internationella nivå, och kommer också att vara avgörande för den danska befolkningens hälsa i framtiden, säger Ulla Wewer, professor, DMSc och dekan för den hälsovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet.

Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Integrering med det omgivande samhället 
I arbetet med stora institutioner som forskningsanläggningar eller vårdinrättningar är det viktigt att etablera engagemang och synergier med det omgivande samhället, landskapet och den offentliga sfären.


Ju bättre synergier och engagemang som byggs upp med samhället, desto lättare kan vi skapa en byggnad som främjar öppenhet och är till nytta för samhället. Detta kan göras genom att byggnaden förses med utrymmen och attraktioner som är intressanta även för andra än de som är verksamma i byggnaden, så att allmänheten ges en naturlig och allmän tillgång till den, säger Klavs Hyttel.


Vid Karolinska Institutet i Stockholm har öppenheten i den nya laboratoriebyggnaden Biomedicum skapat en transparent och inbjudande bottenvåning där allmänheten har tillgång till ett atrium samt ett café och offentliga utställningslokaler. Förbindelser genom den närliggande parken skapades för att förbättra allmänhetens tillgång till institutet, vilket har gjort Biomedicum till en central punkt i området. På så sätt har det skapats en tydlig ikon för forskning i världsklass, vilket är vad Karolinska Institutet är känt för.


Maersk Tower ligger i centrala Köpenhamn, och därför har det varit viktigt att byggnaden både ska smälta in i omgivningen och sticka ut genom att bidra till den livliga stadsdelen. Här kan alla samhällsgrupper mötas, och det finns en stark och välkomnande koppling mellan samhälle och vetenskap. Med den inbjudande, hållbara campusparken och det öppna torget vid huvudentrén är Maersk Tower helt integrerat med den omgivande stadsmiljön.


Det är en stor dag för Köpenhamns universitet, men också en mycket stor dag för Köpenhamn som stad eftersom Maersk Tower är en gåva till forskning, kunskap och utbildning. Samtidigt är detta vackra torn också en stor gåva till Köpenhamnsborna eftersom det verkligen ger något åt staden med sin bottenvåning och sina trädgårdar, och som vi är väldigt glada över, säger Frank Jensen, borgmästare i Köpenhamn.


Maersk Tower är tillgängligt för allmänheten under öppettiderna, med cykel- och gångvägar som korsar byggnadens fundament. Detta främjar social hållbarhet och ger större samhörighet med omgivningen.

Klavs Hyttel - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller

Processen
Under utvecklings- och byggprocessen är samarbete med byggnadens användare avgörande för att alla aspekter i byggnaden ska bli rätt, säger Klavs Hyttel.


Vi tycker att det krävs ordnade demokratiska processer där användarna ges möjlighet att visa sina arbetsflöden, och vi kan bidra med vår expertis och kunskap om vad som är möjligt, så att vi kan försöka få dessa två saker att förenas. De kunskaper och rutiner som användarna känner till ligger med andra ord till grund för de lösningar vi arbetar fram. Vissa rutiner förbättras, samtidigt som utgångspunkten ligger i välkända arbetsmönster, säger Klavs Hyttel.

 

Arbetet med Darwin Centre, en del av National History Museum i London, påbörjades tidigt under 2002 och varade fram till 2009. Under större delen av den tiden var C.F. Møller Architects team stationerat inne i det naturhistoriska museet, och samarbetade tätt med de människor som skulle komma att arbeta i det nya centret. I samarbete med forskare och kuratorer från avdelningarna för livsvetenskap har en rad laboratorier utformats med öppen planlösning, och alla kan enkelt anpassas efter forskningsprojekt med föränderliga förutsättningar.


C.F. Møller var särskilt uppmärksamt på vilka behov användare inom vetenskapliga yrken har, och samarbetade väl för att säkerställa att användarnas krav uppfylldes, säger Neil Greenwood, chef för ekonomi och administration vid Natural History Museum – Darwin Centre.

Maersk Tower - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Flexibilitet
För att skapa lösningar för ett samhälle som utvecklas snabbt, i takt med att laboratoriekraven och arbetsförhållandena ändras med tiden, måste en hög grad av flexibilitet integreras i dessa byggnader.


Flexibiliteten i laboratorie- och vårdbyggnaderna innebär att installationer kan flyttas runt och hållas uppdaterade. Förhållandet mellan kontor och laboratorier förändras ständigt, och det är viktigt att omfamna mångsidigheten och de skiftande behoven. Detta säkerställs genom att de installationer som används i laboratorierna också finns i kontorsområdena, och vice versa, säger Klavs Hyttel. 


Med Biomedicum får Karolinska Institutet en samlad miljö för framtida forskning. Laboratorier och kontorslokaler har en extremt flexibel utrustning och kommer att fungera som en katalysator för gränsöverskridande samarbete mellan de olika forsknings- och studiemiljöerna. Den övergripande planlösningen är uppdelad i en sammanhängande dubbelringlösning med kontor och laboratorier. Kontorsutrymmena är placerade längs en yttre omkrets, och den inre ringen utgörs av en bred laboratoriezon som gränsar till innergården.


Karolinska Institutet är världsberömt för sin grundläggande forskning, och Biomedicum kommer att ta forskningen till nya höjder, säger Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottesen.
I Darwin Centre har kontors- och analysområdena försetts med flexibel möblering som kan inrättas i olika grupper och snabbt arrangeras om så att forskargrupper kan bildas och ombildas.

The Technical Faculty - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Hållbarhet
Hållbarhet är ett övergripande krav på alla byggnader vi arbetar med, och därför är det också en naturlig del av arbetet med forsknings- och sjukhusbyggnader.


Idag kan vi arbeta med byggkomponenter som kan generera energi och förbättra hållbarheten genom val av material och konstruktioner. Alla de element som finns tillgängliga för att säkerställa hållbarhet måste utnyttjas och vara en del av det övergripande tankesättet och strategin för byggnadsprocessen. Vi arbetar dessutom med att minimera energiförbrukningen under byggtiden, och inte minst energiförbrukningen i den färdiga byggnaden, säger Klavs Hyttel.

 

Den tekniska fakulteten vid Södra Danmarks universitet (SDU) byggs för att motsvara lågenergiklass enligt BR95. Detta görs genom välisolerade väggar, effektiva solpaneler på taket samt ett kombinerat system med naturlig och mekanisk ventilation som minskar uppvärmningsbehovet och kostnaden ytterligare.


Maersk Tower är ett annat exempel på hur en toppmodern forskningsanläggning också kan ha nya och innovativa hållbarhetslösningar. Hållbarhetstanken har varit en viktig aspekt i byggnadens design ända sedan starten. Tornets form, våningarnas indelning och fasadlösningarna är flera exempel på hur tornets utformning kan begränsa byggnadens miljöpåverkan. Maersk Tower har designats, byggts och certifierats som byggnad i lågenergiklass 1, med en primär energiförbrukning på 40 kWh/m² per år. Fasaden är indelad i ett kontrasterande rutnät med fönsterluckor som fungerar som rörliga klimatsköldar. De öppnas och stängs automatiskt beroende på solljus, vilket gör att den direkta värmeökningen i laboratorierna minimeras.

Biomedicum - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Dagsljus ger en positiv känsla
Dagsljus är alltid en viktig faktor vid utformningen av våra byggnader. Byggnadens placering och dess form styrs av dagsljus och miljöförhållanden. Det innebär att vi arbetar med fasader som kan skydda mot överhettning och reglera dagsljuset, och placerar vissa utrymmen i byggnaden på ett sådant sätt att de mest optimala förutsättningarna uppnås, säger Klavs Hyttel.


Optimalt utnyttjande av dagsljus är en av de viktigaste faktorerna som gör att Pharma Science Building uppfyller kraven för lågenergiklass 2015, med ett totalt energibehov på max 41 kWh/m²/år.
På Akershus universitetssjukhus i Oslo har det prioriterats högt att ge dagsljus till alla arbetsytor, vilket tydligt framgår av byggnadskomplexets design. Den ramar även in utsikten över det omgivande landskapet och skapar kontakt med yttermiljön.

Pharma Science Building - Insights - Design av laboratorier - C.F. Møller. Photo: Kurt Hoppe

Aktuella laboratorieprojekt av C.F. Møller Architects
Bland nyligen avslutade arbeten av C.F. Møller Architects med toppmoderna laboratorier märks Akershus universitetssjukhus i Oslo, Pharma Science Building och Maersk Tower i Köpenhamn, AU Food och Universitetssjukhuset i Århus samt Biomedicum i Stockholm. Byrån fortsätter arbetet med Universitetssjukhuset i Århus och arbetar med en omvandling av Århus kommunala sjukhus på uppdrag av Århus universitet.

 

Maersk Tower
Biomedicum
Darwin Centre
The Technical Faculty
Pharma Science Building

LAB_2018_Folder_210x280_nyt logo 2019.pdf

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter