C.F. Møller Architects förslag för Business ConnectionTrelleborg baseras på cirkulär ekonomi - C.F. Møller
29.6.2018

C.F. Møller Architects förslag för Business ConnectionTrelleborg baseras på cirkulär ekonomi

C.F. Møller Architects tillsammans med Tyréns är ett av tre team i tävlingen för Business Center Trelleborg. Utvärderingen kommer att resultera i en sammanställning av goda idéer att bygga vidare på ur alla tre förslagen. Sammanställningen ska ligga till grund för fortsatt arbete och diskussion som i sin tur ska leda till en fysisk strukturplan för området.
C.F. Møller Architects förslag för Business ConnectionTrelleborg baseras på cirkulär ekonomi - C.F. Møller
C.F. Møller Architects förslag för Business ConnectionTrelleborg baseras på cirkulär ekonomi - C.F. Møller

Bakgrund
Då Trelleborgs Hamn måste flytta till ett nytt läge för att tillgodose framtida krav från sjöfarten krävs en ny ringväg och nya funktioner för incheckning och uppställning. Detta ger Trelleborgs kommun en möjlighet att skapa attraktiva stadsdelar i gamla hamnområdet samt att utveckla det gamla östra verksamhetsområdet med sina verksamheter till ett nytt framtidsbetonat område med mervärdesskapande verksamheter för regionen och Trelleborg. Arbetet sker inom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 och i samverkan med Tillväxtverket.

 

Målet för gestaltningsuppdraget är att utveckla Business center till ett starkt, stolt och samverkande område. En viktig del i uppdraget är att visa hur området med befintliga och nya funktioner relaterar till omgivningen med dess unika natur- och kulturvärden. Inom det 180 ha stora området ska olika funktioner, service och kreativa mötesplatser utvecklas.


Flexibilitet, kunskap och urban landscape
C.F. Møller Architects vision för området beskriver en värdeskapande strategi med målet att skapa ett attraktivt och mångfacetterat utvecklingsområde som en profilstark del av staden.


Det nya området ska vara en innovativ och hållbar mötesplats där smarta cirkulära system och integrerad landskapsdesign bidrar positivt till helhetsupplevelsen. Området är ett nytt lager i staden som skapar nya attraktiva plattformar för näringsliv och kunskapsintensiva verksamheter. Trelleborg och hamnen är ett nationellt och internationellt nav för export och import som bidrar positivt till den samlade identiteten. Genom att korsbefrukta verksamheter med offentliga rum uppstår positiva synergier och cirkulära kopplingar. Det mångfacetterade programmet i kombination med en tydlig vision bidrar till en upplevelserik destination och mötesplats.

 

Samverkan mellan områdets alla olika verksamheter och funktioner ger förutsättningar till en nytänkande och biobaserad cirkulär ekonomi. En ny grön stadsdel som bjuder in områdets grannar till att vara en aktiv del av området. Business Connection Trelleborg ska skapa ramar för ett framtida Business Center, där mötet mellan människor är nyckeln till hållbar innovation och ett starkt internationellt varumärke för Trelleborg.

 

”C.F. Möller har tillsammans med Tyréns på ett framgångsrikt vis visualiserat vad som kan komma att vara de strategiska succékriterierna för att uppnå de kvaliteter vårt samarbete vill åstadkomma. Genom marknadsföring av områdets signum kring hållbarhet och upplevelse blir detta ett kännetecken för framtida BCT”, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

 

Korridorer, entréer och landskapliga vallar
Genom att skapa landskapliga vallar längs Riksväg 9 definieras de angränsande områdena som en del av staden. Vallen längs Business Connection Trelleborg blir ett värdeskapande gestaltat urbant landskapselement. Samtidigt är den en infrastruktur, byggnad och rekreativ mötesplats. Vallen binder samman hela området med staden och bildar ett vackert landskapsmöte med bostadsområdet i söder. Det blir en rekreativ mötesplats i staden där besökare och boende kan promenera och cykla på vallens krön. Särskilda utsiktspunkter längs vallen skapar visuell kontakt med kust och inland.

 

De tre förslagen av C.F. Møller Architects/ Thyréns, Wingårdh Arkitekter/ WSP samt BSK Arkitekter/ A-Nord Arkitekter har genomgått en omfattande utvärdering av medarbetare vid flera av kommunens förvaltningar och ett flertal av samarbetsparterna.


”Vi har fått in tre intressanta förslag från de olika teamen, där dessa har tolkat och gjort olika bedömningar kring vad som är viktigt för området”, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter