C.F. Møller Architects & EFFEKT Architects - C.F. Møller Architects præmieret på arkitekturens dag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT Architects
C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects præmieret på arkitekturens dag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
3.10.2023

C.F. Møller Architects præmieret på arkitekturens dag

Byggerier i Svendborg og Aalborg er præmieret på arkitekturens dag. Det ene byggeri er en uddannelsesinstitution og den anden en kontorbygning. Fælles for dem er fokus på fleksibilitet, integration med omgivelserne og et arkitektonisk særpræg og en åbenhed, der gør dem relevante for både brugere og byens borgere.

 

Arkitekturens dag 2. oktober blev markeret i Svendborg og Aalborg med præmieringer af årets bedste byggerier. C.F. Møller Architects præmieres for SIMAC i Svendborg, som er designet i samarbejde med EFFEKT, samt KANT i Aalborg.


SIMAC er et nyt og Danmarks største maritime uddannelsescenter ved havnen i Svendborg. Med sine fleksible rammer og udnyttelse af beliggenheden ved havnen, bliver det et fyrtårn for moderne undervisning og transformationen fra ren industri til ny levende bydel med uddannelse, erhverv og rekreative områder. Bygningens grundplan er udformet som et kryds, der danner hjørne til fire pladser og åbner sig op med offentlig adgang til fællesfaciliteterne. Selve kajkanten bliver et udendørs laboratorium, der synliggør skolens arbejde og de maritime dyder.

SIMAC. C.F. Møller Architects & EFFEKT Arkitekter - C.F. Møller Architects præmieret på arkitekturens dag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer

”Med sine rå materialer og enkle struktur passer bygningen til havnemiljøet og den maritime historie. Hjertet i bygningen er et stort rum, som åbner sig mod himlen, samtidig med at stueetagen i alle fire hjørner er trukket tilbage og efterlader overdækkede uderum, som forbinder skolens liv med omverdenen. Desuden synliggør store felter af glas livet i bygningen, når lyset tændes om aftenen og oplyser kajkanten. Bygningen er dermed løst med overbevisende sans for stedet.” lyder det om byggeriet fra Svendborgs Arkitekturråd, der står bag præmieringen.

 

KANT er et nyt kontorhus i Aalborg, som bl.a. huser Nordjyske Mediehus, der står som en markant hjørnebygning og nabo til flere af byens ikon-byggerier, heriblandt Musikkens Hus. Kontorbygningen tilpasser sig omgivelserne i skala, men fremstår samtidig særlig og karakterfuld med facader i en kombination af sorte aluminiumspaneler og store glaspartier.

 

I gadeplan har bygningen en høj og transparent facade, der skaber åbenhed omkring livet i huset og inviterer forbipasserende ind i det gennemgående og offentlige ankomstområde, som binder byens vestlige side sammen med området Østre Havn. Arealer i hele ankomstområdet har dobbelt højde med plads til scene og faciliteter til events.


”Det markante kontorbyggeri har på én gang et råt og forfinet udtryk. Facaden er mørk og karakterfuld med en enkel detaljering og skalering, som med den varierede rytme i de lodrette lameller giver et ‘legende’ udtryk til den monocrome facade. De store glaspartier i gadeplan bidrager med åbenhed og skaber en fin sammenhæng med funktionen i stueetagen. Livet i bygningen bidrager derved til oplevelsen for de forbipasserende. Det dobbelhøje indgangsparti, som eksponerer mediehuset og det vertikale trapperum skaber rumlige oplevelser for husets brugere, ligesom fællesfaciliteterne i den udkragede tagetage med den unikke udsigt. Kontorhuset formår både at skabe et udtryksfuldt bygningsværk som indpasser sig i omgivelsernes skala, og åbne op for bylivet.” lyder det fra juryen.


FAKTA


SIMAC
Bygherre: SMUC Fonden med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond
Bruger: SIMAC (Svendborg International Maritime Academy)
Omfang: 11.800m2
Arkitekt: C.F. Møller Architects i samarbejde med EFFEKT Architects
Landskab: C.F. Møller Architects i samarbejde med EFFEKT Architects
Bygherrerådgiver: Vita Ingeniører
Entreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: Artelia

 

KANT Kontorhus
Bygherre: A. Enggaard
Brugere: Nordjyske Medie med flere.
Omfang: 6.300m2
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Indretningsarkitekt: Mette Fredskild Studio
Landskab: By + Land
Kunstner: Agostino Iacurci
Ingeniør: Artelia

KANT C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects præmieret på arkitekturens dag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Henrik Bo

KANT is a new office building in Aalborg, which houses, among others, The Nordjyske Mediehus and stands as a prominent corner building next to several of the city's iconic structures, including Musikkens Hus. The office building adapts to the surroundings in scale but also stands out with facades combining black aluminium panels and large glass sections.

 

At street level, the building features a tall and transparent facade, creating transparency around life inside and inviting passersby into the continuous and public arrival area, connecting the city's western side with the Østre Havn area. The spaces in the entire arrival area have double height, providing space for stages and event facilities.

 

"The striking office building simultaneously has a raw and refined expression. The facade is dark and distinctive with simple detailing and scaling, which, along with the varied rhythm of the vertical slats, gives a 'playful' expression to the monochrome facade. The large glass sections at street level contribute to openness and create a strong connection with the functions on the ground floor. Thus, life in the building adds to the experience for passersby. The double-height entrance area, exposing the media house and the vertical stairwell, creates spatial experiences for the building's users, just like the shared facilities on the cantilevered top floor with its unique view. The office building manages to create an expressive architectural work that fits into the scale of the surroundings and appears open to the city," said the Jury behind the award.

 

FACTS


SIMAC
Client: SMUC Foundation with support from the Den A.P. Møllerske Støttefond
User: SIMAC (Svendborg International Maritime Academy)
Size: 11,800m2
Architect: C.F. Møller Architects in collaboration with EFFEKT Architects
Landscape: C.F. Møller Architects in collaboration with EFFEKT Architects
Client Advisor: Vita Engineers
Contractor: MT Højgaard
Engineer: Artelia

 

KANT Office Building
Client: A. Enggaard
Users: Nordjyske Mediehus and others.
Size: 6,300m2
Architect: C.F. Møller Architects
Interior Designer: Mette Fredskild Studio
Landscape: By + Land
Artist: Agostino Iacurci
Engineer: Artelia

 

SIMAC
https://www.cfmoller.com/p/KANT-office-building-i3

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder